Dom dziennego pobytu

Regulamin Domu Dziennego Pobytu

Celem  Domu Dziennego Pobytu jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności:

 • Integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym; kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
 • Aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień.
 • Tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych,  kulturalnych, towarzyskich, itp.

 Do zadań  Domu Dziennego Pobytu należy w szczególności:

 • Podejmowanie działań służących utrzymaniu uczestników w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji i marginalizacji.
 • Zapewnienie bezpiecznego miejsca do wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu.
 • Organizacja pobytu w Domu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań  i zainteresowań uczestników.
 • Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne itp.) i rehabilitacji ruchowej.
 • Umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, i towarzyskich, m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturalnych, turystycznych, telewizji, Internetu itp.
 • Umożliwienie korzystania z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej.
 • Współpraca z pracownikami socjalnymi  Ośrodka w zakresie rozwiązywania problemów życiowych.
 • Współpraca z rodzinami uczestników w zakresie poradnictwa, informacji i włączenia ich w proces asymilacji ze środowiskiem.
 • Udzielanie porad i wsparcia.
 • Udzielanie pomocy w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych.
 • Dom nie zapewnia usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych