Unijne

 


LATA 2017 – 20019


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu jako jeden z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu realizował w okresie od lipca 2017 roku do 31 marca 2019 roku Projekt pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Głównym celem projektu było wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej.
Cele szczegółowe to: 
1. Wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju, 
2. Wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3. Podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.
Działania projektu skierowane zostały do 30 osób, w tym 29 kobiet i 1 mężczyzny. Pozyskano środki unijne w wysokości 72.600,00 zł.
W ramach podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zatrudniono od dnia 21 lipca 2017 do dnia 31 marca 2019 asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny m. inn. należało;
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, zawodowych
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
W okresie od 14 marca 2018 do 30 czerwca 2018 roku siedem kobiet uczestniczyło w warsztatach „Szkoła dla rodziców” oraz „Zarządzanie budżetem domowym”. Celem tych zajęć była edukacja rodzin służąca wzmocnieniu wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodziców oraz nauka gospodarowania budżetem domowym.
Drugą grupą , która skorzystała z zajęć w ramach niniejszego projektu to grupa 13 kobiet – matek wychowujących dzieci niepełnosprawne. Dla nich utworzono grupę wsparcia, która prowadzona była przez psychologa i pedagoga, których rolą było zadbanie o to, aby każdy uczestnik znalazł pomoc i wsparcie. Spotkania odbywały się od lipca 2017 roku do marca 2019 r. Utworzenie grupy wsparcia było działaniem, w ramach którego osiągnięto zamierzone przez projektodawców cele, o czym świadczą następujące wypowiedzi uczestniczek: „ Grupa wsparcia była dla mnie czymś nowym, czego jeszcze wcześniej nie doświadczyłam, ponieważ dała mi poczucie, że nie jestem sama”, „Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi mogę wymienić doświadczenia związane z chorobą mojego dziecka lub po prostu wesprzeć się psychicznie rozmawiając o problemach, które nas dotykają. Uwielbiam te spotkania z psychologiem i pedagogiem ponieważ czuję się po nich lepiej, jestem szczęśliwsza” .Dla tej grupy również przygotowano na przełomie kwietnia i maja 2018 roku szkolenie pt. „Opieka nad osobą zależną” Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kursu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki nad osobami zależnymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz umiejętności praktycznych z zakresu tej opieki.

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu jako jeden z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu rozpoczyna realizację Projektu pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”. Projekt realizowany jest  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem  projektu jest wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej.

Cele szczegółowe to: 

1. Wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju, 
2. Wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3. Podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektu udział uczestników w  proponowanych działaniach skutkować powinien poprawą jakości życia tych osób poprzez zwiększenie ich kompetencji, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych przy wsparciu specjalistów i asystenta.


LATA 2008 – 20013


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM TOMYŚLU realizuje projekt systemowy w ramach  POKL.

Unia Europejska od wielu lat finansuje programy mające wspierać projekty na rzecz grup marginalizowanych czy też osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z działań podejmowanych w tym zakresie jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który umożliwia pełne wykorzystanie potencjału zasobów poprzez m.in. wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Realizowany w latach 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiada potrzebom lokalnym gminy Nowy Tomyśl. Program ten stał się przedmiotem zainteresowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, gdyż jego celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwiania dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. W ramach w/w programu Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu od stycznia 2008 roku realizuje projekt pt. „OTWARTE DRZWI”.

W 2008 roku działaniem projektu objęto grupę 11 osób gotową do dokonania zmian w swoim życiu chętną do współpracy.

Całkowity budżet projektu w 2008 roku wynosił 75.002,36 zł, natomiast współfinansowanie   projektu   przez    Unię   Europejską stanowi kwotę    67.127,11 zł.

W 2009 roku całkowity koszt projektu wynosił 107.487,65 zł Ośrodek uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach EFS w wysokości 96.201,44 zł.

W 2009 roku do udziału w projekcie zaproszona została grupa 14 osób w wieku aktywności zawodowej.

W 2010 roku wartość projektu wynosiła 130.000,00 zł, dofinansowanie za środków Unii Europejskiej 116.350,00 zł. Działania Projektu w 2010 roku skierowane zostały do grupy 24 osób. Do projektu kwalifikują się osoby, tóre z powodu braku wykształcenia czy też z powodu zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych mają trudności z uzyskaniem zatrudnienia. Formy wsparcia przewidziane w projekcie maja charakter kompleksowy i obejmują wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, pracę socjalną, kursy zawodowe dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. Sądzimy, że wsparcie udzielone w ramach projektu będzie kluczem pozwalającym na powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W 2010 roku oprócz 24 kobiet wsparciem objęto również ich otoczenie tj. rodziny oraz społeczność lokalną Gminy Nowy Tomyśl. Wszystkie podejmowane działania maja na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie integracji, po to aby wspólnie lepiej przezwyciężać życiowe trudności.
Narzędziem realizacji projektu w 2010 roku jest program aktywności lokalnej przyjęty uchwałą rady gminy w dniu 26 maja 2010 roku. Celem PAL jest realizowanie polityki integracji społecznej poprzez aktywizowanie i integrowanie mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego.
Wartością dodaną projektu w 2010 roku jest realizacja działań ponadprogowych, które dotychczas nie występowały w ofercie OPS, w tym wzrost świadomości swoich praw i dostępu do specjalistycznych usług mieszkańców gminy Nowy Tomyśl poprzez możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnika i psychologa w ramach otwartego z dniem 1 września 2010 roku Punktu Usług Doradczych.
Punkt ten świadczy bezpłatne specjalistyczne porady w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz poradnictwa i terapii psychologicznej.

W 2011 roku wsparciem objętych zostało 11 osób, w tym 8 kobiet w ramach kontraktu socjalnego i 3 osoby w ramach PAL. Wartość projektu wynosi 116.011,20 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 103.830,03 zł.

W 2012 roku wsparciem objętych zostało 27 osób w tym 16 osób w ramach kontraktów socjalnych i 11 osób w ramach Program Aktywności Lokalnej.
Wartość projektu wynosi łącznie 194.917,94 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 174.451,56 zł.
W 2013 roku  działania projektu skierowane zostały do 32 osób. Wartość projektu wyniosła 272.396,45 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 243.794,82 zł

Pierwszym elementem  realizacji projektu było spotkanie inauguracyjne projektu w dniu 15.05.2013 roku podczas którego dokonano  ostatecznej rekrutacji.

1. W celu wzmocnienia aktywizacji zawodowej i społecznej przygotowano
zajęciach prowadzone  przez doradcę zawodowego, które obejmowały:

a ) rozmowa doradcza
b) naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
c) zajęcia nt.  „Sytuacja na lokalnym rynku pracy”, podczas których uczestnicy zostali poinformowani o uprawnieniach osób bezrobotnych i formach pomocy oferowanych przez PUP
d) zajęcia nt. „ Zasad zakładania działalności gospodarczej”
e) warsztaty aktywizacji zawodowej  od VII do VIII obejmujące zajęcia  z zakresu autoprezentacji oraz wzmacniające motywację do podjęcia zatrudnienia. m.inn.
– radzenie sobie z emocjami po utracie pracy
– poznanie technik i metod poszukiwania pracy
-pokonywanie barier w poszukiwaniu pracy
-nabycie umiejętności poruszania się po lokalnym rynku pracy

2.Psychoedukacja od X do XII prowadzona przez psychologa dla  18 osób obejmowała:

a) Trening kompetencji i umiejętności społecznych- mający za zadanie zniwelowanie braków komunikacyjnych i interpersonalnych, naukę funkcjonowania w warunkach stresu,
aktywne słuchanie, rozpoznawanie emocji, asertywność.

Z  psychologiem współpracował pedagog i przygotowano wspólnie
a) Warsztaty „Szkoła dla rodziców” dla 5 kobiet   w ramach celu, jakim było zwiększenie znajomości własnych praw i przywrócenia samodzielności życiowej, poprawa funkcji wychowawczej rodzin.

3.W ramach ścieżki kontraktowej  13  kobiet wzięło udział w  warsztatach„Zarządzanie sobą”. W ramach zajęć kobiety nabyły cenną wiedzę z zakresu:
– wartości kobiece a wartości męskie
-określenia własnych wartości i sprawdzenie na co naprawdę przeznaczam swoją energię
-w jaki sposób przełożyć swoje marzenia na konkretne cele
-jak przełożyć cele na konkretne działania-stworzenie własnego indywidualnego planu rozwoju osobistego
– poznały czynniki składające się na sukces osobisty
-jak skutecznie wprowadzać zmiany w życiu

4.Warsztaty „Zarządzanie budżetem domowym” dla 5 kobiet  w X – 12 godzin w ramach których uczestnicy uzyskali wiedzę nt.
–zasad tworzenia budżetu domowego
– tworzenia i kontroli budżetu domowego
-gospodarowania niskimi dochodami
– poznali sposoby oszczędzania na wydatkach domowych

5. W  2013 r. przeprowadzono  następujące kursy i szkolenia zawodowe:
a) Kurs informatyczny –  14 osób
d) Kurs kosmetyczny – 12
e) Kurs obsługi kas fiskalnych-  11 osób IX
f) Kurs obsługi wózków widłowych z  napędem silnikowym – 4osoby IX
g) kurs florystyczny – 7 osób VIII
i) kurs telemarketingu – 10 osób
k) kurs operatora koparkoładowarek – 1osoba
ł) Kurs prawa jazdy kat. B – 13 osób
m) Kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba
n)  Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowcy zawodowego – 1 osoba

6. Oprócz kontraktów socjalnych narzędziem wykorzystanym do realizacji Projektu był Program Aktywności Lokalnej,
Celem tegoż  Programu jest  realizacja polityki integracji społecznej poprzez aktywizowanie i integrowanie mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, ze szczególnym uwzględnieniem osób i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego.

W tym celu z   12 rodzinami  współpracował asystent rodziny, który wspierał rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczej . Indywidualnie prowadzona była współpraca z członkami każdej z poszczególnych rodzin, co pozwoliło na udzielenie pomocy „szytej na miarę” w rozwiązywaniu problemów socjalnych i poprawę sytuacji życiowej.

7. W  ramach działań  o charakterze środowiskowym w 2013 roku zorganizowano

2 imprezy integracyjne:
a)    Impreza integracyjna w  m-cu czerwcu połączona z obchodami „Dnia Dziecka”
b)   Spotkanie integracyjne w m-cu grudniu połączone z obchodami „Mikołajek”.
W  w/wym. imprezach każdorazowo wzięło udział ponad 150 dzieci  z rodzicami i opiekunami
7. Utworzono Punkt Usług Doradczych
Realizacja Projektu poprzez PAL pozwoliła  na objęcie wsparciem całego środowiska lokalnego w zakresie stworzenia możliwości skorzystania z bezpłatnych, specjalistycznych usług prawnika i psychologa w utworzonym z dniem 1 września 2010 roku Punkcie Usług Doradczych. Punkt ten świadczył bezpłatne, specjalistyczne porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz poradnictwa i terapii psychologicznej.

W okresie od 2008 roku do 2013 roku w Projekcie udział wzięło 116 osób ( 102 kobiety i 14 mężczyzn). Całkowity budżet Projektu od 2008 roku do 2013 roku wyniósł 895.815,60 zł,  w tym: – kwota dofinansowania 801.754,93 zł,
– kwota wkładu własnego 94.060,67 z

W okresie od 2008  r, do 2013 r. przeprowadzono  następujące kursy i szkolenia zawodowe:
a) Kurs informatyczny – 53 osoby
b) kurs języka angielskiego – 12 osób
c) Kurs opiekunki osoby starszej lub dziecka 17 osób
d) Kurs kosmetyczny – 21 osób
e) Kurs obsługi kas fiskalnych- 49 osób
f) Kurs obsługi wózków widłowych z  napędem silnikowym – 23 osoby
g) kurs florystyczny – 19 osób
h) kurs gastronomiczny – 2 osoby
i) Kurs profesjonalnego sprzątania obiektów – 10 osób
j) Kurs projektowania ogrodów- 1 osoba
k) kurs operatora koparkoładowarek – 3 osoby
l) Kurs spawania stali niestopowych, blach i rur metodą MAG i TIG – 2 osoby
ł) Kurs prawa jazdy kat. B – 40 osób
m) Kurs prawa jazdy kat. C – 2 osoby
n)  Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowcy zawodowego – 1 osoba

Mamy nadzieję, że  zdobyta przez uczestników Projektu wiedza i  umiejętności przyczynią się do zrealizowania   życiowych celów  zarówno  osobistych jak i zawodowych.

 

                     

                     

          

 

Dzięki udziałowi w projekcie jego uczestnicy nabywają umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, niejednokrotnie zdobędą również nowe umiejętności przydatne z punktu widzenia pracodawcy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiary we własne możliwości, wzrostu poczucia własnej wartości, a co za tym idzie zwiększy motywacje do poszukiwania zatrudnienia, bądź tez pracy na własny rachunek.

Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne poprzez poprawę sytuacji uczestników projektu.