Stypendia

Wniosek o przyznanie Stypendium Szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.