Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania na podstawie:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego z dnia 8 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej


Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1)   świadczenia pieniężne:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

2)   świadczenia niepieniężne:

 1. praca socjalna,
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. składki na ubezpieczenia społeczne,
 4. sprawienie pogrzebu,
 5. poradnictwo specjalistyczne,
 6. interwencja kryzysowa,
 7. schronienie,
 8. posiłek,
 9. niezbędne ubranie,
 10. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 11. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Definicje:

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 776zł

kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli;  kwoty 600zł i liczby osób w rodzinie

osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

całkowita niezdolność do pracy: oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

niezdolność do pracy z tytułu wieku:  oznacza ukończenie wieku produkcyjnego

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.