Dodatki mieszkaniowe

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 


 

UCHWAŁA Nr XVII/135/2004 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734; z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§1. Na terenie gminy Nowy Tomyśl obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§2. środki pieniężne nie wydatkowane z tytułu obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których zależy obliczenie dodatków mieszkaniowych będą przeznaczone na zwiększenie w gminie ilości mieszkań socjalnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Eleonora Ścieszka

 

– – – – – – – – – –

 

   Z dniem 5 stycznia br. na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020r.,poz. 11) weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkania) spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy spełnione zostaną warunki szczegółowo określone w ww. ustawie. Jednym z nich jest wykazanie, że średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był 0 25% niższy od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z ww. adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.