Dodatki mieszkaniowe

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 


 

UCHWAŁA Nr XVII/135/2004 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734; z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§1. Na terenie gminy Nowy Tomyśl obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§2. środki pieniężne nie wydatkowane z tytułu obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których zależy obliczenie dodatków mieszkaniowych będą przeznaczone na zwiększenie w gminie ilości mieszkań socjalnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Eleonora Ścieszka