Podsumowanie projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”

Podsumowanie projektu „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu jako jeden z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu realizował w okresie od lipca 2017 roku do 31 marca 2019 roku Projekt pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Głównym celem projektu było wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej.
Cele szczegółowe to:
1. Wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju,
2. Wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
3. Podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.
Działania projektu skierowane zostały do 30 osób, w tym 29 kobiet i 1 mężczyzny. Pozyskano środki unijne w wysokości 72.600,00 zł.
W ramach podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zatrudniono od dnia 21 lipca 2017 do dnia 31 marca 2019 asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny m. inn. należało;
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, zawodowych
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
W okresie od 14 marca 2018 do 30 czerwca 2018 roku siedem kobiet uczestniczyło w warsztatach „Szkoła dla rodziców” oraz „Zarządzanie budżetem domowym”. Celem tych zajęć była edukacja rodzin służąca wzmocnieniu wychowawczych i opiekuńczych kompetencji rodziców oraz nauka gospodarowania budżetem domowym.
Drugą grupą , która skorzystała z zajęć w ramach niniejszego projektu to grupa 13 kobiet – matek wychowujących dzieci niepełnosprawne. Dla nich utworzono grupę wsparcia, która prowadzona była przez psychologa i pedagoga, których rolą było zadbanie o to, aby każdy uczestnik znalazł pomoc i wsparcie. Spotkania odbywały się od lipca 2017 roku do marca 2019 r. Utworzenie grupy wsparcia było działaniem, w ramach którego osiągnięto zamierzone przez projektodawców cele, o czym świadczą następujące wypowiedzi uczestniczek: „ Grupa wsparcia była dla mnie czymś nowym, czego jeszcze wcześniej nie doświadczyłam, ponieważ dała mi poczucie, że nie jestem sama”, „Poznałam wspaniałych ludzi, z którymi mogę wymienić doświadczenia związane z chorobą mojego dziecka lub po prostu wesprzeć się psychicznie rozmawiając o problemach, które nas dotykają. Uwielbiam te spotkania z psychologiem i pedagogiem ponieważ czuję się po nich lepiej, jestem szczęśliwsza” .Dla tej grupy również przygotowano na przełomie kwietnia i maja 2018 roku szkolenie pt. „Opieka nad osobą zależną” Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników kursu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki nad osobami zależnymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz umiejętności praktycznych z zakresu tej opieki.

  • 20180412_120155-min
  • 20180515_115709-min
  • 20180518_132127-min
  • 20190326_163637-Small-min
  • 48379419_212934799608998_4591461807704506368_n-min