Ogłoszenie – Praca

Nowy Tomyśl, 19.06.2019 r.

 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Nowym Tomyślu  poszukuje osoby na stanowisko:

 

Pracownik socjalny

Ilość etatów: 1

Umowa o pracę

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie określone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – (należy spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków):
  • posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  • ukończyć studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. mieć ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  • nieposzlakowana opinia,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów o ochronie danych osobowych,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
  • solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
  • kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz      proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących.
  • Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności  do funkcjonowania w środowisku.
  • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
  • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
  • Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
  • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
  • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
  • Współpraca i współdziałanie z instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
  • Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
  • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
  • Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw klienta.
  • Obsługa programu POMOST STD, w szczególności wprowadzanie danych rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz aktualizowanie tych danych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • kopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym zatrudnienie na zajmowanie stanowiska pracownika socjalnego,
  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Kserokopie dokumentów  należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. W trakcie postępowania kandydat  może zostać wezwany do okazania oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, pokój nr 12 lub przesłać  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl w terminie  do 15.07.2019r.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ ani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, również proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8 na potrzeby przyszłych  procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.