Praca – rehabilitant, fizykoterapeuta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

poszukuje specjalisty – rehabilitanta, fizykoterapeuty w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz.1598 z późn.zm.):
 • Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
 • Rehabilitant i/lub fizykoterapeuta
 • Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym;
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dziecia z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • zakładzie rehabilitacji;
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Cierpliwość,
 • Odporność na stres.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji ruchowej lub fizykoterapii dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze do 13 godzin miesięcznie w gabinecie lub miejscu zamieszkania klienta.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • ofertę cenową za wykonanie 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 1),
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia o treści:

„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy logopedy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.”  

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w materiałach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji o treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie w materiałach aplikacyjnych danych osobowych, w tym podanych dobrowolnie danych osobowych niezbędnych danymi, których może żądać pracodawca na podstawie przepisów prawa.”

 1. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa – zlecenie

    Liczba godzin: – 13 w miesiącu

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: styczeń – grudzień 2022 r.

 2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

Dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu (pokój nr 11 – I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko rehabilitanta, fizykoterapeuty w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 61 44 26 981, Kierownik Działu Usług Opiekuńczych – Ewa Skrzypińska.

 

Oferty kandydatów wraz z załączonymi dokumentami, którzy nie zostaną zatrudnieni, podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po dwóch miesiącach od dnia naboru, podlegają zniszczeniu z wyłączeniem oryginałów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

 

 

 

                                                                                               Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                         
                                                                                                          /-/ Danuta Michałowicz

 

 

Nowy Tomyśl, dnia 28 października 2021 r.