Podsumowanie zadania „Aktywni nowotomyślanie 60+” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok

Podsumowanie zadania „Aktywni nowotomyślanie 60+” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego  Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok

Z końcem października 2019r. zakończono  zajęcia w ramach realizacji zadania ,,Aktywni nowotomyślanie 60 +” finansowanych z  Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na rok 2019.  Zadanie obejmowało zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia na kręgielni. W zadaniu udział wzięły 103 osoby starsze zamieszkujące Gminę Nowy Tomyśl, zarówno kobiety  jak i mężczyźni.

Zajęcia ogólnorozwojowe – obejmowały ćwiczenia i gimnastykę usprawniającą, gimnastykę rehabilitacyjną, fizykoterapię, a także opracowanie właściwego programu ćwiczeń usprawniających, które osoby będą mogły wykonywać samodzielnie w domu. Ukierunkowane były na podtrzymanie lub podniesienie na wyższy poziom sprawności psychomotorycznej ćwiczących. Łącznie przeprowadzono 153 godziny zajęć ogólnorozwojowych, które odbywały się 2 dni w tygodniu po 3 godziny dla 3 grup po 25 osób.

W okresie lipiec – październik 2019r. przeprowadzono zajęcia na kręgielni. Gra w kręgle to łatwy i nie wymagający specjalnych umiejętności sport, to doskonały sposób na aktywny wypoczynek i ponowne naładowanie się energią. Łatwość i prostota to powód, dla którego od wielu lat bowling jest tak popularny wśród milionów ludzi. Uczestnicy projektu poznali zasady gry, nauczyli  się prawidłowo wykonywać rzut kulą. Zajęcia odbywały się          w Hotelu Hi – Fi , raz w tygodni po 2 godz. na 4  torach do gry, łącznie zrealizowano 120godz. Dzięki udziałowi w zadaniu se­nio­rzy po­znali nową dzie­dzinę sportu, która jest od­po­wied­nia do upra­wia­nia w każ­dym wieku. Zna­jo­mość tech­niki bow­lingu po­zwoli se­nio­rom upra­wiać ten sport przez cały rok i w róż­nych miej­scach,  przy­czy­nia­jąc się do po­prawy kon­dy­cji            fi­zycz­nej i integracji.

Pod­czas ostat­nich za­jęć na zasadzie zabawowej rywalizacji sportowej prze­pro­wa­dzono mini tur­niej bowlingowy. Było bar­dzo we­soło, cza­sami emo­cje się­gały ze­nitu, a ry­wa­li­za­cja była nie­zwy­kle za­cięta, wszy­scy chcieli zwy­cię­żyć. Osta­tecz­nie wy­ło­niono  2 – I miej­sca, 2– II miej­sca i 2 – III miejsca. Za miej­sca od I — III zwy­cię­scy otrzy­mali pu­chary i me­dale w od­po­wied­nich ko­lo­rach, wszy­scy na­to­miast otrzy­mali dy­plomy za uczest­nic­two.  Pu­chary, me­dale i dyplomy wrę­czył  Kierownik Domu Dziennego Pobytu – Pani Anna Palicka.    

Celem programu było wsparcie aktywności  fizycznej i umysłowej osób starszych poprzez profilaktykę zdrowia, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej oraz pobudzanie nowych zainteresowań. Ponadto realizacja zadania przyczyniła się do podjęcia przez seniorów nowych form aktywności, zmniejszyła poczucie wyobcowania, zwiększyła natomiast wiarę we własne możliwości, poczucie własnej wartości, a co za tym idzie uzyskanie osobistej satysfakcji.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10.000 zł.

 

  • Obraz17-min
  • Obraz16-min
  • DSCN5051-min
  • DSCN5023-min
  • DSCN5014-min
  • DSCN5008-min
  • DSCN4997-min