Mini turniej bowlingowy

Mini turniej bowlingowy

W ra­mach realizowanego zadania ,,W zdrowym ciele zdrowy duch – nowotomyska nić aktywności fizycznej osób starszych ”  fi­nan­so­wa­nego z Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl, se­nio­rzy za­koń­czyli udział w za­ję­ciach na krę­gielni.  Za­ję­cia od­by­wały się      1 raz w tygodni po 2 godz. w okresie od lipca do października w Ho­telu Hi – Fi, który po­siada no­wo­cze­sną krę­giel­nię i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki udziałowi w zadaniu se­nio­rzy po­znali nową dzie­dzinę sportu, która jest od­po­wied­nia do upra­wia­nia w każ­dym wieku. Zna­jo­mość tech­niki bow­lingu po­zwoli se­nio­rom upra­wiać ten sport przez cały rok       i w róż­nych miej­scach,  przy­czy­nia­jąc się do po­prawy kon­dy­cji fi­zycz­nej i integracji.

Pod­czas ostat­nich za­jęć prze­pro­wa­dzono mini tur­niej bowlingowi, rozegrano 2 serie rzutów i zsumowano punkty. Było bar­dzo we­soło, cza­sami emo­cje się­gały ze­nitu,                   a ry­wa­li­za­cja była nie­zwy­kle za­cięta, wszy­scy chcieli zwy­cię­żyć. Osta­tecz­nie wy­ło­niono       2 – I miej­sca, 2– II miej­sca i 2 – III miejsca. Poza turniejem rozegrano również serię rzutów, w której udział wziął Burmistrz Nowego Tomyśla.

Za miej­sca od I — III zwy­cię­scy otrzy­mali pu­chary i me­dale w od­po­wied­nich ko­lo­rach, wszy­scy na­to­miast otrzy­mali dy­plomy za uczest­nic­two.  Pu­chary, me­dale i dyplomy wrę­czył Bur­mistrz Gminy Nowy To­myśl – Pan Włodzimierz Hibner, Radny – Pan Wojciech Andryszczyk oraz  Dyrektor  Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej – Pani Danuta Michałowicz.      Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy zwy­cięz­com oraz wszyst­kim uczest­ni­kom. Tak na prawdę, zwy­cię­żył do­bry hu­mor  i wspa­niała zabawa.

W dalszym ciągu w ra­mach realizowanego zadania  ,,W zdrowym ciele zdrowy duch – nowotomyska nić aktywności fizycznej osób starszych” fi­nan­so­wa­nego z Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl do końca października odbywają  się zajęcia ogólnorozwojowe.

 

 

  • IMG_0236-min
  • IMG_0234-min
  • IMG_0233-min
  • IMG_0208-min
  • IMG_0199-min
  • IMG_0192-min