KOMUNIKAT — dodatki mieszkaniowe

Z dniem 5 stycznia br. na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020r.,poz. 11) weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkania) spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy spełnione zostaną warunki szczegółowo określone w ww. ustawie. Jednym z nich jest wykazanie, że średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był 0 25% niższy od średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z ww. adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.