KOMUNIKAT

„Zgodnie z Art. 15. USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  „W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się zasady, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.” a zatem farmaceuci powinni sprzedawać leki potrzebującym pacjentom na podstawie wystawionych przez siebie recept farmaceutycznych.
W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, aptekarz może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.

Recepta farmaceutyczna powinna zawierać nazwę wydanego produktu leczniczego, dawkę, przyczynę wydania produktu leczniczego, tożamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę aptekarza. Recepta farmaceutyczna zastępuje receptę za 100% odpłatnością i podlega ewidencjonowaniu.
A zatem należy dostarczyć informacje:
1. Nazwę produktu leczniczego i dawkę
2. przyczynę wydania produktu leczniczego
3. tożsamość i adres osoby, dla której produkt leczniczy zostanie wydany
Recepta farmaceutyczna podlega 100% odpłatności.”