Dodatek węglowy w Gminie Nowy Tomyśl

W dniu 11 sierpnia 2022 r. prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Ustawodawca nie przewidział żadnego kryterium dochodowego.

 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Kto może ubiegać się o dodatek węglowy:

  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z niązamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Powyższe zadanie będzie realizować Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu,                       64-300 Nowy Tomyśl, ul. Marszałka Piłsudskiego 8.

 

WNIOSKI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ PO UKAZANIU SIĘ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ENERGII OKREŚLAJĄCEGO WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO  DO DNIA 30 LISTOPADA 2022 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERENETOWEJ OPSNT.PL ORAZ TABLICACH OGŁOSZEŃ.