„DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH” z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu,  w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do „dodatku dla gospodarstw domowych” nastąpi od dnia 3 października 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu 
w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 8a

 

w godzinach:  

Poniedziałek         –       8:00 do 13:00

Wtorek     –       8:00 do 13:00

Środa       –     8:00 do 15:30

Czwartek      –     8:00 do 13:00

Piątek       –     8:00 do 13:00

Wniosek o ustalenie prawa do „dodatku dla gospodarstw domowych” składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

        

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 

DRUKI DO POBRANIA

1.Wniosek o ustalenie prawa do „dodatku dla gospodarstw domowych”

 

UWAGA

Wszystkie wnioski składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (E-PUAP) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W taki sposób winien być podpisany każdy wniosek a nie tylko pismo przewodnie.