ZDROWA RODZINA – nie zna przemocy

ZDROWA  RODZINA   – nie zna przemocy

„ ZDROWA  RODZINA   – nie zna przemocy”  to tytuł projektu,  na realizację którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu uzyskał dofinansowanie z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Projekt ten jako jeden z nielicznych w woj. wielkopolskim otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu  na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 24 czerwca 2016 roku. Będzie on realizowany od czerwca  do grudnia br. Całkowity koszt projektu wynosi 17.700 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wys. 11.000 zł. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zrealizowanie projektu, którego głównym celem jest  profilaktyka i profesjonalna pomoc doradcza oraz terapeutyczna dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym lub dotkniętym  przemocą w gminie Nowy Tomyśl.

Narastanie zjawiska przemocy zarówno wśród dorosłych członków rodziny, jak również wśród dzieci i młodzieży powoduje konieczność zaangażowania  instrumentów polityki społecznej w działania wspomagające rodzinę i przeciwdziałające przemocy w rodzinie, w tym głównie działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne.

W ramach zaplanowanych działań w dniu 27 lipca,  w godzinach popołudniowych  zorganizowana zostanie impreza rekreacyjna mająca  za zadanie promowanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym, promowanie prawidłowych więzi rodzinnych.

 Do uczestnictwa w imprezie zapraszamy mieszkańców gminy Nowy Tomyśl – po  uprzednim osobistym zgłoszeniu w OPS.

W ramach  koalicji lokalnej w miesiącu wrześniu odbędzie się happening, w którym uczestniczyć będą uczniowie nowotomyskich szkół ( gimnazjum i szkoły podstawowe). Ważnym aspektem happeningu będzie spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży nt. agresji i przemocy.

W okresie od sierpnia do grudnia, w każdy poniedziałek w  godz. 15:00 do godz. 17:00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  dyżury będzie pełnił  psycholog świadczący bezpłatne porady i terapię dla rodzin zagrożonych lub doznających przemocy. 

Osoby  wymagające wsparcia zapraszamy do spotkań z psychologiem.